fbpx

Produkter

Denne matrisen viser et utdrag av Oppover sine produkter og tjenester innen kommunikasjon. Bedrifter som trener på kommunikasjon oppnår bedre dialog med kollegaer og kunder. Ta kontakt med oss i dag for mer informasjon.

1) Psykologiske grunnbehov i samtale med kunder

De psykologiske grunnbehovene forteller oss noe om hva vi mennesker legger vekt på når vi tar en avgjørelse og hvordan vi oppfattes av andre. Kunnskap om dette har avgjørende betydning for hvordan vi kommuniserer med hverandre. Ved og lære mer om dette kan vi i større grad sørge for å unngå misforståelser, bli mer effektive og ikke minst få lettere gjennomslag for våre argumenter og synspunkter.

Det handler om hvordan man snakker med og motiverer personer med ulike grunnbehov, slik at det oppnås god kjemi og dermed lettere å gjennomføre mersalg.

God kjemi i samtal med en kunde gir mer fornøyde og lojale kunder.

I kurset jobber vi med hvordan personer med ulike grunnbehov kommuniserer og motiveres. Du lærer å gjenkjenne, imøtekomme og kommunisere på en best mulig måte i forhold til mottakers psykologiske grunnbehov. Du lærer å bli en bedre selger!

I kurset lager vi en matrise som blir en kommunikasjonsguide. Guiden blir et praktisk verktøy som du kan bruke i jobben. Hver dag.

Kursvarighet: Fra 3 timer til 1 dag.

2) Møtebooking

Salg er å selge, også innsalg av det første møtet med en kunde. Mange selgere oppgir at det kan være utfordrende å booke møter, spesielt i forhold til potensielt nye kunder.

 • Er selgerne dine gode til å booke møter?
 • Har selgerne mange nok møter med nye kunder?

Vi kan lære deg effektiv, måloppfyllende teknikker for møtebooking!

Gjennom gode verktøy og ved å trene på møtebooking blir uttellingen mye større. Oppover har 10 års erfaring, og vi kan vise til gode resultater hos de bedriftene som har gjennomført treningen.

Treningen består i:

 • Teori, hvordan booke et møte
 • Identifisere innvendinger fra kundene og løse disse
 • Lage en ringemal for møtebooking
 • Trene på malen
 • Ringe kunder basert på ringemalen

Fra kl. 09.00 til 11.30 jobber vi med teori og trening. Fra kl. 12.00 til 15.00 går vi ”live” og ringer kunder for å avtale møter. Selgerne får løpende tilbakemelding på hva som er bra, og hva som kan gjøres bedre.

3) Salgsteknikk

Kompetanseprogrammet tar utgangspunkt i grunnleggende salgsteknikker og praktisk bruk av disse. Alle trinnene i salgsprosessen gjennomgås. Kursdeltakerne lærer å kjenne til hele salgsprosessen, og effektive rutiner for gjennomføring.

Vi bruker denne modellen i salgsprosessen:

 1. Nåværende situasjon – dagens løsning for kunden
 2. Mulige forbedringsområder – hva kan gjøres annerledes
 3. Ønsker – hva ønsker kunden seg
 4. Passende forslag – hva kan vi tilby kunden
 5. Fordeler for kunden – hvilke fordeler gir dette for kunden
 6. Avslutning – be om ordren

Vi går gjennom gode og praktiske teknikker for alle fasene i salgsprosessen. Noen eksempler på hva kursdeltakerne lærer:

 • Bruk av ulike spørreteknikker
 • Argumentasjon
 • Kjenne igjen og besvare innvendinger og kjøpssignaler
 • Avslutningsteknikker og hvordan be om ordren

Kursvarighet: Fra 3 timer til 1 dag.

4) Forhandlingsteknikk

Å forhandle betyr å finne en løsning som begge parter kan akseptere. Forhandlinger oppstår gjerne i forbindelse med salg, og oftest når vi snakker om leveranse og pris.

For å gjennomføre en god forhandlingsprosess med våre kunder og samarbeidspartnere, er det til stor hjelp å kunne gode prinsipper for forhandling.

 • Hvordan unngå «skyttergraven»
 • Hvordan få kunden til å lytte til våre argumenter
 • Hvordan unngå psykologiske feller
 • Hvordan få til god kommunikasjon slik at begge parter er fornøyde

Gjennom teori og praktisk trening jobbes det med disse spørsmålene, slik at du blir tryggere i en forhandlingssituasjon med kunden. Trygghet øker evnen til å gjennomføre gode forandringer.

Kursvarighet: 1 – 2 dager, etter avtale.

5) Presentasjonsteknikk

Det kan tidvis være utfordrende å gjennomføre en presentasjon som både er informativ og selgende. Vi har en tendens til å ha fokus på oss selv, vår produkter og våre tjenester. Dette kan virke begrensende på effekten av presentasjonen.

For å bli dyktigere til å kommunisere, og for å ha innflytelse når vi presenterer et budskap, er det flere elementer som må være på plass.

 • Kroppsspråk
 • Stemmebruk
 • Innhold
 • Kontakt med målgruppen
 • Innflytelse

Kurset tar for seg presentasjonsteknikk og vektlegger å vise hvordan du unngår kostbare feil som gjør at salgsprosessen ikke fullføres.

Robert Cialdinis er professor i psykologi og markedsføring ved Stanford University. Han har utviklet 6 prinsipper for innflytelse, og disse prinsippene gjennomgår vi i kurset.

Gjennom gruppeoppgaver jobber vi med teoriene og får disse overført til egne presentasjoner. Du får praktisk trening i presentasjonsteknikk ved å utføre «live», og får konstruktive tilbakemeldinger for videre læring.

Etter kurset vil deltakerne være mere bevisste på hvordan de oppnår innflytelse gjennom presentasjonsteknikk. Deltakerne skal ha tilegnet seg økt forståelse for viktigheten av god presentasjonsteknikk, og ha sett hvilke områder de selv kan ha behov for endringer, og samtidig være i stand til å gjennomføre disse.

Kursinnhold:

 • Hvordan bruke kroppsspråk og stemme
 • Hvordan skal en presentasjon se ut
 • Hvordan få frem budskapet på en effektiv måte
 • Trening gjennom «live»-presentasjon

Kursvarighet: 1 dag.

1) MBTI kommunikasjonsverktøy

Hvorfor

Både på jobben og i privatlivet kan det noen ganger være vanskelig å forstå̊ andres handlemåter og reaksjonsmønstre. Det kan oppstå̊ konflikter og misforståelser som med enkle grep kunne vært unngått. Ved å lære om sin egen og andres foretrukne kommunikasjonsadferd, blir det lettere å tilpasse måten vi kommuniserer med hverandre på.

MBTI er et verktøy som benyttes for å kartlegge foretrukket kommunikasjonsadferd hos mennesker, og hvordan denne bedre kan utnyttes i samspill med andre.

MBTI fokuserer ikke på hva som er rett eller galt. Målet er å få en mer positiv innstilling, og økt forståelse for andre menneskers atferd. Det gir bedre kommunikasjon og samarbeidsklima.

Målet med dagen

Personlig utvikling:
Øk din selvinnsikt gjennom bevisstgjøring av dine evner og sterke sider!

Forstå andre bedre:
Øk dine kunnskaper om andres kommunikasjonsadferd, og få en tydeligere og mer direkte kommunikasjon

Oppnå synergi:
Sett positive fortegn ved forskjeller, slik at ulikheter mellom mennesker blir en ressurs

Gjennomføring

Før treningen starter svarer alle på noen spørsmål for å kartlegge den enkeltes kommunikasjonsadferd. På treningsdagen går vi gjennom teorien sånn at deltakerne gis en forståelse av hva MBTI er, hva den måler, og hvordan de ulike MBTI- typene kommuniserer med andre.

Omfang

En workshop varer i ca. 3,5 timer. Den består av teori, gruppearbeid og diskusjon i plenum. Det enkelte deltakers personlighetspreferanse og foretrukne kommunikasjonsadferd kartlegges.

2) MBTI del 2

I del 2 av MBTI treningen jobber vi med utfordringer og muligheter når det gjelder kommunikasjonen mellom de ulike MBTI-typene. Vi ser på hvordan eventuelle utfordringer kan løses.

Det utarbeides et kompetansekart for avdelingen basert på det vi kan lese ut fra den enkeltes MBTI-type. Kartet kan brukes til å sikre bedre internkommunikasjon, og til å styrke den enkeltes kommunikasjonsferdigheter i samspill med andre.

Kursvarighet: 3-4 timer.

3) Psykologiske grunnbehov i samtale med ansatte

De psykologiske grunnbehovene forteller oss noe om hvordan vi mennesker ser på verden. Kunnskap om dette har avgjørende betydning for hvordan vi kommuniserer med hverandre for å unngå misforståelser, og dermed bli mere effektive. Ved å ha kjennskap til psykologiske grunnbehov oppnås lettere gjennomslag for våre argumenter og synspunkter.

Fokusområdet vårt er ledelse og motivasjon av personer med ulike grunnbehov. Den som har trygghet som sitt grunnbehov møtes med en annen type ledelse, og motiveres på en annen måte, enn en person som har prestisje som sitt grunnbehov.

Sammen utvikler vi matrise som blir en kommunikasjonsguide . Den viser hvordan man skal lede og motivere personer med ulike grunnbehov. Guiden blir et praktisk verktøy som lederen kan bruk i sin daglige jobb. Hver dag.

Kursvarighet: 3-4 timer.

4) Vinnerkultur

Det å skape en vinnerkultur på en arbeidsplass avhenger av en rekke ulike faktorer. Ved å ha fokus på disse faktorene og samtidig iverksette aktiviteter, forenkles prosessen.

Faktorer som kjennetegner en vinnerkultur:

 • Nøyaktighet i detaljer
 • Offensive holdninger
 • Selvtillit
 • Informasjon og kommunikasjon

I kurset setter vi fokus på 10 ulike faktorer som kjennetegner en vinnerkultur. Hensikten er å definere betydningen av de ulike faktorene, hvordan de opptrer i organisasjonen, og hvordan faktorene kan brukes for å oppnå enda bedre resultater.

Kurset består av både teori og praktiske oppgaver.

Kursvarighet: Fra 3 timer til 1 dag.

5) Innflytelsesteknikker

Robert Cialdini har i over 50 år forsket på hvordan vi mennesker påvirkes. Det er ingen kunst, men en vitenskap.

Konklusjonen er; seks grunnleggende prinsipper som påvirker når en person skal foreta et valg. Skal eller skal ikke?

Vi jobber med teorien rundt de 6 prinsippene, og ser hvordan disse kan benyttes i kommunikasjonen med andre mennesker. Hensikten er å oppnå innflytelse, eller motivasjon, overfor de personene vi snakker med, og lede dem i ønsket retning. Denne kunnskapen og erkjennelsen kan utgjøre forskjellen mellom god, og ikke så god, ledelse.

Litt om prinsippene

Gjensidighet
Dersom du gir noe, vil du med større sannsynlighet få noe tilbake.

Konsekvent
Det er naturlig for oss at vi holder avtaler, vi leverer.

Knapphet
Tror vi det finnes for lite av noe i forhold til etterspørselen, oppstår knapphets-prinsippet.

Bli likt
Kundene liker gjerne å kjøpe av personer som ligner dem selv.

Sosial tilhørighet / konsensus
Vi ønsker å gjøre det samme som de vi ønsker å identifisere oss med.

Autoritet
Fremstå som en ekspert på det området du jobber med. Dette kan jeg.

Kursvarighet: Fra 3 timer til 1 dag.

1) Analyse av dagens situasjon

Det å organisere en virksomhet effektivt, er en av de mest utfordrende lederoppgavene. Ofte har vi en tendens til kun å bygge videre på det som allerede er etablert og kjent.

Dersom vi ikke ser etter nye muligheter og alternativer, vil vi imidlertid kunne gå glipp av fordelaktige løsninger som bidrar til økt vekst og forsterket økonomi. Noen ganger kan det være lurt å sette et skråblikk på organiseringen. Kan det i din bedrift jobbes smartere?

De vanligste utfordringene:

 • Lar ting forbli slik de alltid har vært
 • Setter ikke av tid til trening og utvikling
 • Beholder dagens organisering for å unngå vanskelige personalsamtaler
 • Tidspress hindrer rom for omorganisering
 • Ser seg “blind” på det som er

Effektivisering handler om å bruke ressursene bedriftene har på en mer lønnsom måte.

Oppover gjennomfører analyse av dagens organisasjon for å kartlegge områdene med effektiviseringspotensiale. Dette gjøres gjennom observasjoner, intervjuer og samtaler med nøkkelpersoner i bedriften.

Gjennom 1:1 samtaler innhentes og analyseres dagens situasjon, og vi ser etter både muligheter og utfordringer. Oppover utarbeider deretter en bedriftsanalyse, og fremlegger forslag til organisatoriske endringer. For bedriften kan dette bidra til økt økonomisk vekst.

Kursvarighet: Etter avtale.

2) Fastsette ønsket mål og behov for endring

I denne fasen fastsettes målet for bedriften, og hvilke tiltak som må iverksettes for å nå disse målene.

Noen ganger er det ønskelig og nødvendig å benytte ekstern hjelp for å få et skråblikk på dagens organisering. Oppover kan bidra med nye ideer og innspill til bedriften som gir forutsigbarhet, og samtidig en effektiviseringsgevinst. Som ekstrabonus øker ansattes trivsel og engasjement. Dette kan igjen føre til økt lønnsomhet.

Kursvarighet: Etter avtale.

3) Implementering og trening

Når tiltakene som skal iverksettes er kartlagt, legges det opp en implementeringsplan. Planen kan bestå av trening, bevisstgjøring og fastsettelse av personlig prestasjonsmål.

Vi jobber med gode verktøy som vil hjelpe oss til å gjøre de endringene som er nødvendige for å nå nye mål, både i jobben og på det mer personlige plan. Endring er ikke så komplisert så lenge vi bruke gode verktøy og er opptatte av de positive sidene ved en eventuell endring.

Mange ansatte opplever økt motivasjon og engasjement etter positive endringer og utvikling av organisasjonen. I tillegg til økt lønnsomhet kan effekten derfor også bidra til at den enkelte medarbeider bedre får utnyttet sitt potensiale og sine styrker. På den måten beholdes gode medarbeidere, kompetansen videreutvikles, og bedriften forbedrer ytterligere sin konkurranseevne.

Kursvarighet: Etter avtale.

Implementering av bedriftens verdier

Det kan ofte være en utfordring å få alle ansatte til å forstå betydningen av bedriftens verdier og hvordan etterleve disse. Oppover gjennomfører workshop for å sikre en god og riktig implementering av verdiene i bedriften. Oppover bruker en 3 stegs modell for implementering.

 1. Hva betyr verdien(e)?
 2. Hvilken betydning har den(de) for meg?
 3. Hva må jeg gjøre for å etterleve verdien(e) i mitt daglige virke?

Spørsmålene diskuteres og besvares i gruppeoppgaven. Resultatet fungerer som en retningslinjer i arbeidet med implementering og forståelse av bedriftens verdier.

Varighet 3 – 5 timer.

Oppover leverer produkter og tjenester innen kommunikasjon

Oppover leverer produkter og tjenester innen kommunikasjon.

Bedrifter som trener på kommunikasjon oppnår bedre dialog med kollegaer og kunder

Bedrifter som trener på kommunikasjon oppnår bedre dialog med kollegaer og kunder.

Besøksadresse

Oppover
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Kontaktinformasjon
Telefon: +47 934 62 003
E-post: post@oppover.no

Besøksadresse
Business Lillestrøm
Storgata 7
2000 Lillestrøm

Postadresse
Oppover
Bjørn Skovli
Skillebekkstien 5
2020 Skedsmokorset